No photos submitted

Jakow hasn't submitted any photos to Capture Pleasanton yet.


Jakow Małkiewicz

Jakow Małkiewicz Send Message


Elsewhere


About Me

Pewnie nikt z nas nie ma w?tpliwo?ci co do tego, ?e najistotniejszym sk?adnikiem uk?adu monitoringu wizyjnego s? kamery. Zrozumia?e jest równie? i to, ?e na rynku owych artyku?ów jest w dzisiejszych czasach pod dostatkiem. Jednak?e w pierwszej kolejno?ci powinno si? tu spojrze? na odmian? kamer. Dzisiaj wyró?niamy bowiem kamery analogowe, które znane by?y tak?e i dawniej, jak te? kamerki zwane internetowymi. Które z nich prezentuj? si? w tym miejscu lepiej http://www.mikama.com.pl