No photos submitted

Bogumi? hasn't submitted any photos to Capture Pleasanton yet.


Bogumi? Pilarczyk

Bogumi? Pilarczyk Send Message


Elsewhere


About Me

rejestrator hd-sdi bcs http://alarming.pl/produkty/rejestratory-hd-sdi Technologia przesy?ania obrazu o nazwie high definition serial digital interface, skracana przewa?nie do formy hd-sdi, stworzona zosta?a jeszcze pod koniec ubieg?ego wieku, przede wszystkim po to, a?eby odpowiedzie? na potrzeby studiów telewizyjnych. Teraz natomiast bardzo powszechnie i z ogromnym powodzeniem stosowana jest ona jako jeden z kluczowych fundamentów telewizji przemys?owej, s?u??cej do dozorowania wideo. Technika ta potrzebna jest g?ównie z uwagi na to, i? daje ona wierny, rzeczywisty oraz nie poddany opó?nieniom czasowym obraz w zadowalaj?cej i szczegó?owej rozdzielczo?ci. Jest to mo?liwe dzi?ki temu, ?e ta technologia nie czerpie z kodowania sygna?u, co skraca do minimum okres transmisji. Rejestratory hd-sdi przechwytuj? obraz z odleg?o?ci tylko 100 metrów, jednak?e mo?na go w?a?ciwie niesko?czenie powiela? dzi?ki repeaterom sygna?u, co z wielk? efektywno?ci? rozwi?zuje potencjalny k?opot. Dzi?ki takim w?a?nie warto?ciom technika ta jest cz?sto stosowana w monitorowaniu wszystkiego typu budynków, od korporacji, po instytucje u?ytku publicznego.