No photos submitted

Dawida hasn't submitted any photos to Capture Pleasanton yet.


Dawida Małek

Dawida Małek Send Message


Elsewhere


About Me

Dzi?ki nam dowiesz si? mi?dzy innymi, które kamerki b?d? najlepsze i dlaczego nale?a?oby postawi? na system telewizji bezprzewodowej. Rzecz jasna prócz tego odnie?li?my si? w tym miejscu równie? do wielu pozosta?ych systemów zabezpiecze?, a wi?c cho?by alarmów, które tak?e s? w XXI wieku na wyposa?eniu prawie ka?dego budynku. http://www.obiektywy.com.pl