No photos submitted

Ireneusz hasn't submitted any photos to Capture Pleasanton yet.


Ireneusz Rak

Ireneusz Rak Send Message


Elsewhere


About Me

Dzi?ki nam dowiesz si? tym samym mi?dzy innymi, jak dzia?aj? czujki, czym rĂ³?ni? si? kamerki klasyczne od sieciowych oraz jak wyselekcjonowa? w?a?ciwy rejestrator. Pyta? i odpowiedzi jest rzecz jasna o wiele wi?cej. Nie mamy w?tpliwo?ci, ?e b?dzie to dla Was spora i zarazem wystarczaj?ca dawka wiedzy na temat telewizji przemys?owej. http://xn--centrumzabezpiecze-6bd.pl/